Năm trang web sau đây giúp các nhà phát triển và thiết kế để xác nhận các trang web và kiểm tra mã trang web với bất kỳ loại lỗi.


1. W3C Markup Validation ServiceW3C Markup Validation Service cho phép người sử dụng để xác nhận các trang web của họ bằng cách cung cấp một liên kết đến tập tin HTML, XHTML, SMIL, và MathML hoặc hoặc tải lên một trong các định dạng tương tự, như đã đề cập trước đây.


Nếu bạn chỉ cần kiểm tra một phần cụ thể của mã, bạn có thể đục lỗ trong các mã trong tab "trực tiếp đầu vào" để xác nhận nó.


Có những lựa chọn khác nhau có sẵn như tùy chọn mã hóa ký tự, cho thấy nguồn, hiển thị đề cương hoặc làm sạch đánh dấu HTML-Tidy mà bạn có thể lựa chọn trước khi bấm vào "Check" để xác nhận mã.
Trang chủ W3C Markup Validation Service


W3C Link CheckerW3C Link Checker cũng giống như các trang web W3C Markup Validation, nhưng nó được sử dụng rộng rãi hơn.

W3C Link Checker cho phép các nhà phát triển tìm thấy bất kỳ loại vấn đề trong các liên kết, và các đối tượng tham chiếu trong một trang web, CSS Style Sheet.Để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào, chỉ cần cung cấp các trang web cho W3C Link Checker với các liên kết đến HTML của bạn hoặc tập tin CSS và bấm vào nút "Check". Sau đó nó sẽ tự động làm bằng chứng theo yêu cầu đọc tài liệu và hiển thị bất kỳ lỗi nào trong các tài liệu cho bạn (nếu có).Trang chủ W3C Link CheckerNếu bạn là một nhà phát triển web thì bạn nên cố gắng sử dụng các trang web này vì nó không chỉ làm cho trang web của bạn được kiểm tra lỗi miễn phí mà còn cải thiện toàn bộ trang web. Xem bài liên quan cùng danh mục: