Lawkey là nhà tư vấn luật miễn phí hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp về các liên quan đến doanh nghiệp như : Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, Dịch vụ thay đổi địa chỉ, báo cáo thuế … Bài viết này nói về những quy định xoay quanh các vấn đề liên quan đến quy định đối với doanh nghiệp hiện nay.
Căn cứ thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước quy định cụ thể như sau:
1. Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp.
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và năm (05) năm của doanh nghiệp, mục tiêu giám sát trong từng thời kỳ do cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng đối với từng doanh nghiệp.
4. Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán độc lập và được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính sáu (06) tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước.
5. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng đã công bố theo quy định hoặc đã gửi bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu.
6. Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, bài viết dưới đây công ty luật Lawkey đã cung cấp thông tin về Căn cứ thực hiện giám sát tài chính. Xem bài liên quan cùng danh mục: