Những người mới thành lập công ty sẽ gặp không ít những khó khăn mà trong đó có cả khó khăn về quản trị chiến lược. Vậy thì quyết định quản trị chiến lược là gì? Bài viết sau đây Lawkey sẽ trả lời những câu hỏi đó:

1. Định nghĩa quyết định quản trị chiến lược
Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường.


Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị.


Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc đề tra quyết định, bởi vì từ việc điều hành sản xuất hàng ngày cho đến việc giải quyết đồng bộ các vấn đề kinh tế lớn, đều được tiến hành trên cơ sở những quyết định thích hợp.


Việc ra quyết định là một trong các hoạt động quan trọng của quản trị và là khâu chủ yếu của công nghệ quản trị, nó quyết định tính chất đúng đắn hoặc không đúng đắn trong toàn bộ sự hoạt động của cả hệ thống. Quyết định quản trị liên quan mật thiết tới vai trò nhà quản trị và uy tín của hệ thống phải thực hiện quyết định đó, kể cả mặt sản xuất, chính trị, xã hội.
2. Phân loại quyết định của quản trị chiến lược
Do tính phức tạp của quá trình quản trị, các quyết định quản trị cũng rất đa dạng, có thể phân loại các quyết định quản trị thành những loại sau:


– Căn cứ vào tính chất của quyết định:


+ Quyết định chiến lược


+ Quyết định chiến thuật


+ Quyết định tác nghiệp


– Căn cứ theo thời gian tác động của quyết định:


+ Quyết định dài hạn


+ Quyết định trung hạn


+ Quyết định ngắn hạn


– Căn cứ vào phạm vi tác động của quyết định:


+ Quyết định toàn cục,


+ Quyết định bộ phận


+ Quyết định chuyên đề


– Căn cứ theo nội dung các chức năng:


+ Quyết định kế hoạch


+ Quyết định tổ chức


+ Quyết định điều khiển


+ Quyết định kiểm tra


– Căn cứ theo lĩnh vưc hoạt động quản trị:


+ Quyết định chất lượng


+ Quyết định tiếp thị


+ Quyết định sản xuất


+ Quyết định tài chính


+ Quyết định nhân sự


– Căn cứ cấp ra quyết định:


+ Quyết định cấp cao


+ Quyết định cấp trung


+ Quyết định cấp thấp


– Căn cứ theo cách thức soạn thảo quyết định:


+ Quyết định theo mẫu có sẵn


+ Quyết định không theo mẫu có sẳn


– Căn cứ theo hình thức của quyết định:


+ Quyết định bằng văn bản


+ Quyết định bằng lời nói


+ Quyết định không lời
Như vậy, Bài viết trên công ty luật Lawkey đã tư vấn về các quyết định của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp. Xem bài liên quan cùng danh mục: