Văn phòng luật Lawkey sẽ giải đáp về câu hỏi trên như sau:
1. Trường hợp bạn kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể bạn có nghĩa vụ nộp 3 loại thuế sau: thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN.


Thuế môn bài: căn cứ vào Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTCThông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành, và theo thông tin bạn cung cấp, mức thuế môn bài mà bạn phải đóng là 750.000 đồng/năm.


Do đó, có thể tính ra được doanh thu một tháng của bạn là: 1.000.000 đống đến 1.500.000 đồng. Bởi vậy, từ đó có thể xác định được doanh thu một năm của bạn dưới 100 triệu đồng.


2. Căn cứ Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung về thuế 2013 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) quy định:


“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:


a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;


b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.


Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.


Căn cứ Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015):


“ “1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau :


“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm :


a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.


b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.


Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống".


Do đó, trường hợp này, bạn sẽ không phải nộp thuế GTGT.
Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp. Xem bài liên quan cùng danh mục: