Qui trình kiểm định vận thăng gồm các bước sau :


. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau :
– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của vận thăng;
– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;


– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
– Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.


THỜI HẠN KIẺM ĐỊNH
10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ vận thăng chở hàng có người đi kèm là 01 năm.
10.2. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.
10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.


TRung tâm dịch vụ an toàn là một trong những trung tâm kiểm định hàng đầu Việt Nam và thế giới .Để được kiểm tra an toàn vận thăng vui lòng liên hệ 0976380058 Xem bài liên quan cùng danh mục: