Download giấy báo nợ của ngân hàng
Màn hình nhập giấy báo nợ của ngân hàng
Mã khách
Đối tượng chi tiền. Nếu giấy báo nợ có liên quan đến thanh toán công nợ thì mã khách sẽ là mã nhà cung cấp, nhân viên hoặc khách hàng. Khi đó, khoản chi này sẽ được ghi vào các sổ chi tiết công nợ của mã đối tượng công nợ. Trong những trường hợp chi thẳng như mua hàng hóa dịch vụ trả tiền ngay, mã khách chỉ là thông tin tham khảo hoặc có thể được dùng cho các bảng kê chứng từ thuế GTGT sau này. Mã khách được chọn nhập từ danh mục khách hàng, nhà cung cấp.
Địa chỉ/Người nhận tiền

Thông tin tham khảo thêm trong giấy báo nợ.
Địa chỉ/Người nhận tiền được trả về tự động theo mã khách đã chọn ở trên nếu mã khách có khai báo trường “Đối tác” và có thể nhập lại.

Lý do

Nhập lý do chi
Loại phiếu chi

Loại phiếu chiTài khoản có

Tài khoản ghi có, thông thường là tài khoản tiền gửi. Tài khoản được chọn từ danh mục tài khoản.
Ngày lập / Ngày hạch toán

Thông tin về số giấy báo nợ, số giấy báo nợ được chương trình tự động đánh tăng lên 1 khi nhập chứng từ mới nhưng người sử dụng được sửa lại.
Ngày lập giấy báo nợ chỉ để tham khảo chứ không dùng trong tính toán. Khi tính toán thì chương trình sẽ dùng ngày hạch toán. Ngày hạch toán phải lớn hơn ngày đã khóa sổ.

Tài khoản nợ

Mã số của tài khoản ghi nợ trong định khoản nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản nợ được chọn trong danh mục tài khoản.
Diễn giải

Diễn giải về nội dung phát sinh. Dòng diễn giải này sẽ được chuyển vào sổ cái làm ghi chú chứng từ.
Phiếu ủy nhiệm chi
Tải về: http:// https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Uy_nhiem_chi14-12-2018-2.xlsx
Uỷ nhiệm chi ngân hàng ACB
Tải về: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...7-12-2018.xlsx
Uỷ nhiệm chi ngân hàng Agribank
Xem thêm: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...7-12-2018.xlsx
Uỷ nhiệm chi ngân hàng BIDV
Tải về: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...7-12-2018.xlsx
Uỷ nhiệm chi ngân hàng Techcombank
Download giấy báo nợ của ngân hàng: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...7-12-2018.xlsx
Xem thêm: https://sthink.com.vn/download-mau-giay-bao-co-cua-ngan-hang.html
.
..xem tiep...https://sthink.com.vn/download-giay-...ngan-hang.html Xem bài liên quan cùng danh mục: