Thêm một trang SEO
Đăng nhập vào Tài khoản Yotpo của bạn
Nhấp vào tab Tiện ích trên trang web
Nhấp vào tab đánh giá và trang SEO
Nhấp vào nút Sao chép mã để sao chép mã trong phần Hiển thị bài đánh giá của bạn trên một trang chuyên dụng ở cuối trang
Dán mã vào HTML của trang nơi bạn muốn hiển thị các bài đánh giá
http://www.airvina.vn/ Xem bài liên quan cùng danh mục: