Ôí ối , tấm đầu đẹp nhất nhưng bác Quốc nên cho chú thích từng tấm như vậy mới sinh động , còn nhiêu post hết lên đê .