Thấy Chung Tử Đơn đóng là thấy hay òi đó, lót dép chờ nghen cả nhà