Cứ tiếp tục làm bình thường, dùng 301, là đúng đắn.