Bạn thêm addon Seoquake vào nhé, nó thích hợp với google chorme.