em làm hoài mà không được chắc pải gặp một pro nào đó chỉ giúp á!