Em có thể dùng lệnh này trong dotnet
Hướng dẫn nằm trong link này

http://www.mycsharpcorner.com/Post.aspx?postID=40