bài viết hay thật, đọc và ngâm cứu từ từ mới được.thanks tác giả nhé