mình cũng hay xem cái này để biết chính xách lượng từ khóa dc vào trực tiếp từ tìm kiếm của gg.