Hic mình đang SEO 1 web khi nhận thì từ khóa đó hạng 4x 5x search thì nó ra từ khóa đó nhưng trỏ về trang chủ

Bữa giờ mình SEO từ đó nhưng đặt backlink trỏ về danh mục của từ khóa đó, VD từ khóa...