Chú nào làm được gọi bằng thành nếu cứ cắm mặt search kiểu truyền thống.