Nếu bị sanbox là domain đó chết luôn hả bác, 2, 3 năm sau sử dụng lại với 1 web mới, nội dung mới thì có index lại không?