Quả thật mỡ mang kiến thức. Đọc mới 1/3 mà thấy đâu nó ù ù rồi...:em-dau-hang: