kinh nghiệm seo thì có nhưng đi gặp khách hàng thì chưa, he thế này mà đi gặp khách chắc nói lắp mất