Hóa ra là làm thế này, trước mình cứ lần mò mãi mà không tìm ra cách nào để xóa