Qui trình kiểm định vận thăng gồm các bước sau :


. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau :
– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của vận thăng;
–...