Thuật ngữ "Cloud server" hay Cloud computing (Điện toán đám mây) được đề cập đến như một cuộc cách mạng của Internet và các phương tiện truyền thông.
Những gì chúng ta thường gọi là điện toán đám...