Mình cũng vừa tham gia rồi, hiện đang được 16$ . Mà không biết thanh toán thế nào đây. Nó đang chạy adword kinh khủng, chắc chạy từ voucher nước ngoài trỏ về VN quá