bên mình cũng gặp một trường hợp tương tự mà vẫn chưa giải quyết được