từ khóa lên top được nhanh hay chậm đều do cách làm và hướng đi của mỗi người nên không chắc chắn được đâu