Vào website của bạn thấy nội dung ít quá, thế thì khó lên lắm