Host bên mắt bão chập chờn hay bị marvell. Lúc trước mình có sài. Giờ không sài nữa:da-ta: