em thường đặt ở các vị trí từ 1-7 thôi còn mấy vị trí kia ít khi đặt lắm