Em thì cũng rất cần lượng traffic lắm nhưng chắc tự phải tối ưu là làm nội dung thôi chứ dùng tools em sợ lắm. tàu nhanh phanh gấp là chết có ngày.