kiểu như có đi có lại, những trang có nội dung tốt thì mình liên kết qua tốt mà,chứ không có liên kết ngoài được ví như triều tiên vậy :))