làm seo nhất định phải dùng wmt. ko đùng thì chẳng làm được gì cả