TKs, phải thử mới biết có hiệu quả không, nhưng đưa lên là tks bác đã:giang-tay: