phải thực hành nhiều với biết được, tùy là lĩnh vực gì nữa