Hiệu quả thì không phải một cái làm nên. Tumber dc chút chút . AE chứ vọc thôi có lợi mà.