bác thử xóa đi cài lại xem nào em vẫn đang dùng đây thấy vẫn bình thường mà nhỉ