trước em chỉ dùng Webmaster Tool để có lỗi gì nó bảo thôi, chứ giờ mới biết thêm kiến thức về dùng Webmaster Tool để phân tích.