Sao mình không tìm thấy vấn đề phân chia công việc nhỉ, không có kế hoạch công việc rõ ràng sao mà làm