Quyết định xuống xác hết cho Ý. Còn nhiu điểm quên rồi??? Admin vui lòng xem điểm và add cho Phương ku Ý này nhá. Nó hại hết 5 chai giờ gỡ lại thôi.