sặc kiểu này cũng na na tạo web 2.0 . Ăn thua mấy đâu .