còn nguyên nhân cốt lõi nào nữa không bạn, mình đang nghiên cứu về lĩnh vực này thêm đây

bột frappe