cái này em cũng đang bắt đầu tìm hiểu nên không có kinh nghiệm để chỉ bác được