:nu-bac-si: chết gần hết là sao ta ? fix lại hệ thống đi bạn ơi