giá cả thế nào bạn, cho mình xin báo giá, hợp lý xúc luôn