Để tiết kiệm được 50% ngân sách QC google ads bạn có 3 giải pháp:
Giải pháp 1: Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của bạn
Giải pháp 2: Chạy bùng qc
Giải pháp 3: Thuê các chuyên gia qc google ads...