Mình cũng bị ban 1 nick mà không hiểu lý do gì cả, phải lập lại và đi cho đủ 30 bài viết để được viết bài.