Auto surf theo những cách này không hiệu quả .

Nếu làm được auto bất kỳ trang nào và thời gian auto được 5 , 10 phút thì chắc chắn sẽ nhiều người tham gia đó . Nhưng nó chỉ hiệu quả hơn cách cũ...