Còn cho bác long cược sát ván 500 luôn cho đội đức