Mình làm seo biết gmt qua người chỉ, chứ chưa khi nào đọc bài chi tiết thế này :D