các mem trong QBW nên cận thận nhé. Giờ cũng nhiều người giỏi và họ đã lợi dụng những diễn đàn uy tín để lừa đảo.